•  

 

Regulamin świadczenia usług dla użytkowników Asystent Zakupowy

§I.
Postanowienia ogólne.

 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników oraz świadczenia przez PORTAL C sp. z o.o. usługi Asystent Zakupowy świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej asystentzakupowy.pl
 • Świadczącym Usługi Asystent Zakupowy jest:
  PORTAL C sp. z o.o.
  Adres Ul. Rewolucji 1905r. 82
  90-223 ŁÓDŹ
  Email: kontakt@asystentzakupowy.pl
  Regon: 101325296
  KRS: 0000403768
 • Regulamin jest udostępniany w sposób stały na stronie internetowej asystentzakupowy.pl zapewniający Użytkownikom możliwość pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, w tym wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym momencie.

§ II.
Rodzaje i zakres usług Asystent Zakupowy.

 • Asystent Zakupowy stanowi usługę dostępną za pośrednictwem strony internetowej asystentzakupowy.pl polegającą na uzyskaniu przez Użytkownika indywidualnej oferty zakupu produktu/ów spośród dostępnych w sklepach internetowych zrzeszonych w asystentzakupowy.pl na podstawie parametrów produktu podanych przez Użytkownika w formie odpowiedzi na pytania zadawane przez aktywny formularz.
 • Korzystanie przez Użytkowników z usługi Asystent Zakupowy dostępnej na stronie asystentzakupowy.pl jest bezpłatne.
 • Na stronie asystentzakupowy.pl, w wyodrębnionych polach, mogą być zamieszczane materiały reklamowe poszczególnych producentów lub sprzedawców produktów. Kontakt Użytkowników z producentami lub sprzedawcami zamieszczającymi materiały reklamowe w tym dokonywanie zakupów odbywać się będzie bezpośrednio z producentem lub sprzedawcą bez wykorzystania usługi Asystent Zakupowy.

§ III.
Warunki korzystania z usługi Asystent Zakupowy.

 • Na stronie asystentzakupowy.pl sklepy internetowe zrzeszone w Asystent Zakupowy udostępniają swoje oferty produktów określonych kategorii, dostępne bezpośrednio w ich sklepach internetowych.
 • Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem usługi Asystent Zakupowy indywidualną ofertę produktu, w oparciu o podane przez Użytkownika, oczekiwania co do właściwości, parametrów i innych cech danego produktu. Użytkownik podaje oczekiwania co do właściwości, parametrów i innych cech produktu udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez interaktywny formularz dostępny na stronie asystentzakupowy.pl
 • Na stronie asystentzakupowy.pl Użytkownicy:
  • mają dostęp do aktywnego formularza wybierającego modele produktów w oparciu o odpowiedzi na pytania udzielane przez Użytkownika,
  • mają możliwość zapytania o indywidualną oferty zakupu towaru, zamieszczonego przez zrzeszone sklepy internetowe, na podstawie parametrów produktu podanych przez Użytkownika.
 • Użytkownik po dokonaniu wyboru produktu/ów, za pośrednictwem Asystent Zakupowy zwraca się do sklepu internetowego prezentującego towar z zapytaniem o indywidualną ofertę handlową. W celu uzyskania indywidualnej oferty, Użytkownik obowiązany jest podać jedynie adres e-mail, na który przesłana zostanie indywidualna oferta przygotowana przez sklep/y internetowe. Każde zapytanie ofertowe otrzymuje odrębny identyfikator, którym Użytkownik będzie posługiwał się dalej w kontaktach ze sklepem internetowym.
 • W ciągu 48 godzin od złożenia przez Użytkownika zapytania w Asystent Zakupowy, indywidualne oferty przygotowane przez sklep/y internetowe przesyłane są do Asystent Zakupowy, który w formie zbiorczej automatycznie przesyła na podany przez użytkownika adres poczty e-mail.
 • Indywidualna oferta przygotowana przez sklep internetowy w oparciu o podane przez użytkownika, oczekiwania co do właściwości, parametrów i innych cechy danego produktu, wysyłana jest wyłącznie Użytkownikowi, dla którego powstała.
 • W przypadku zaakceptowania przesłanych ofert i zamiaru dokonania zakupu Użytkownik, może skorzystać z odnośnika bezpośrednio do strony sklepu internetowego, zawierającej informacje o sposobie finalizacji transakcji. Użytkownik w kontakcie ze sklepem internetowym wykorzystuje nadany indywidualnej ofercie identyfikator, a wszelkie dane osobowe niezbędne do dokonania zakupu podawane są przez Użytkownika, wyłącznie bezpośrednio do sklepu internetowego, w którym dokonywany jest zakup.
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników bezpośrednio w zrzeszonych sklepach internetowych. Stroną indywidualnej oferty stworzonej dla użytkownika przez sklep internetowy jest ten sklep internetowy, który przygotował i przesłał indywidualną ofertę handlową dla Użytkownika oraz ten Użytkownik.
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy otrzymuje od użytkownika wyłącznie adres e-mail, bez innych danych osobowych.
 • Asystent Zakupowy dokonywał będzie na bieżąco aktualizacji w zakresie interaktywnego formularza służącego do wyboru produktów jak i rekomendowanych produktów, zgodnie z danymi przekazywanymi przez zrzeszone sklepy internetowe.

§ IV.
Dodatkowe funkcjonalności Asystenta Zakupowego.

 • Usługa Asystent Zakupowy świadczona jest również jako Mobilny Asystent Zakupowy w formie aplikacji przeznaczonej na smartfony z systemami operacyjnymi Android oraz iOS. Usługa Mobilny Asystent Zakupowy jest odpłatna, a regulamin Mobilnego Asystent Zakupowy dostępny jest na stronie internetowej asystentzakupowy.pl
 • Na stronie asystentzakupowy.pl mogą być zamieszczane treści reklamowe producentów towarów prezentowanych za pośrednictwem Asystent Zakupowy. Treści reklamowe prezentowane są w wyróżniającej się formie graficznej. Możliwość nawiązania kontaktu oraz zakupu reklamowanego towaru odbywa się bezpośrednio u reklamodawcy poza usługą Asystent Zakupowy.
 • Na stronach internetowych sklepów zrzeszonych w Asystencie Zakupowym mogą być umieszczane widgety, za pośrednictwem których możliwe jest korzystania z usług Asystenta Zakupowego jednakże bez możliwości złożenia indywidualnego zapytania o którym mowa w ust. III.4 Regulaminu. Złożenia indywidualnego zapytania możliwe jest jedynie bezpośrednio za stronie internetowej www.asystenzakupowy.pl Do usługi Asystent Zakupowy dostępnej za pośrednictwem widgetów odpowiednie zastosowanie mają zapisy niniejszego Regulaminu.

§ V.
Odpowiedzialność świadczącego usługi Asystent Zakupowy.

 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy nie odpowiada:
  • za treść ofert produktów przygotowanych i zamieszczonych bezpośrednio przez sklepy internetowe, zrzeszone w Asystent Zakupowy oraz za ich dostępność,
  • za realizację dostawy produktu, w związku z indywidualna ofertą i zamówieniem złożonym przez użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowym,
  • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z produktem i transakcją sprzedaży,
  • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez sklep internetowy,
  • za jakość, bezpieczeństwo, legalność produktów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przygotowanych przez zrzeszone sklepy internetowe.
 • Asystent Zakupowy po otrzymaniu oferty ze sklepu internetowego automatycznie przesyła Użytkownikowi indywidualną ofertę/y w terminie do 48 godzin, o których mowa w ust. III.5.
 • Przypadek nieotrzymania oferty przez Użytkownika oznacza niedostępność towaru lub wystąpienie innych przeszkód po stronie sklepu internetowego, uniemożliwiających przygotowanie indywidualnej oferty dla Użytkownika. Taka sytuacja oznacza, że brak jest oferty w zrzeszonych sklepach internetowych odpowiadających potrzebom Użytkownika.
 • Reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od sklepów internetowych za pośrednictwem Asystent Zakupowy, jak również z tytułu nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym także dostawy towaru, należy kierować bezpośrednio do sklepu internetowego, od którego zakupiony został towar. Bezpośrednio do sklepu internetowego, od którego zakupiony został towar zwracać należy się w zakresie gwarancji i serwisu towarów.

§ VI.
Odpowiedzialność świadczącego usługi Asystent Zakupowy za techniczną działalność portalu.

 • Strona internetowa asystentzakupowy.pl i usługi świadczone za jej pośrednictwem dostępne są nieprzerwanie, do zapewnienia czego świadczący usługi Asystent Zakupowy i jego pracownicy dołożą wszelkich starań.
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy zastrzega możliwość zawieszenia lub przerwania działalności portalu lub usługi jedynie ze względów technicznych. O koniecznych i planowanych przerwach technicznych Użytkownicy będą poinformowani na stronie internetowej asystentzakupowy.pl, a świadczący usługi Asystent Zakupowy zapewnia, że celem zminimalizowania ich skutków przerwy występowały będą w godzinach nocnych.
 • W przypadku wystąpienia awarii technicznej świadczący usługi Asystent Zakupowy dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy lub niemożliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności systemu z powodu niewłaściwego sprzętu wykorzystywanego przez Użytkownika. Do prawidłowego działania serwisu asystentzakupowy.pl niezbędny jest dostęp do internetu oraz korzystanie z przeglądarki internetowej mającej uruchomioną obsługę javascript i plików cookies.
  Do prawidłowego działania widgetu konieczne jest dołączenie do strony biblioteki jquery (co najmniej w wersji 1.5.2).

§ VII.
Postępowanie reklamacyjne.

 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy zapewnia możliwość zgłaszania reklamacji przez Użytkowników, w zakresie usług Asystenta Zakupowego, świadczonych za pośrednictwem portalu asystentzakupowy.pl
 • Reklamację zgłaszać można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@asystentzakupowy.pl.
 • W reklamacji zgłaszający winien wskazać i opisać zwięźle zdarzenie będące przyczyną reklamacji oraz podać swój adres -email.
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie wymagane elementy, o których mowa w ust. 3, przesyłając odpowiedź na reklamację na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ VIII.
Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze. zm.), o których mowa w ust. III.9 jest Świadczący usługi Asystent Zakupowy.
 • Dane osobowe użytkowników podane dobrowolnie, o których mowa w ust. III.9 Regulaminu, przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /DzU z 2002.101.926/ i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /DzU 2002.144.1204/.
 • Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. III.9 Regulaminu, przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usługi Asystent Zakupowy, a przede wszystkim do przygotowania i przesłania użytkownikowi oferty indywidualnej oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Asystent Zakupowy.
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym.
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy zapewnia użytkownikom dostęp do treści własnych danych osobowych, zgodnie z przepisami ustaw, o których mowa w ust. VIII.2 Regulaminu,
 • Dane osobowe użytkowników, o których mowa w ust. III.9 ., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ IX.
Postanowienia końcowe.

 • Logotypy i treści zamieszczone na stronie internetowej asystentzakupowy.pl objęte są autorskimi prawami majątkowymi należącymi do świadczącego usługi Asystent Zakupowy lub osób trzecich i podlegają ochronie.
 • Użytkownik może w każdym czasie, po złożeniu zapytania o indywidualną ofertę, zrezygnować z zapytania informując o tym świadczącego usługi Asystent Zakupowy. Przesłanie oświadczenia o rezygnacji z zapytania o indywidualną ofertę jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług Asystent Zakupowy.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej asystentzakupowy.pl
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy zastrzega możliwość zmian Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowaniu poprzez umieszczenie na stronie asystentzakupowy.pl Regulaminu wraz ze zmianami, z zachowaniem terminu 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu do dnia wejścia w życie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązuje w tym przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
 
 •  
Znajdź nas na facebooku