•  
 
 •  

 

Jeszcze dziś zostań partnerem serwisu AsystentZakupowy.pl i udostępniaj klientom spersonalizowaną ofertę!
Abonament obejmuje:
 • • dodawanie produktów do bazy danych Asystenta, dzięki temu Twój asortyment będzie dostępny dla użytkowników Asystenta
 • • użytkownicy będą mieli możliwość składania zapytań ofertowych w Twoim sklepie
 • • dostęp do kodu widgetu, który gotowy do osadzenia na Twojej stronie internetowej
 • • dostęp do interaktywnej powierzchni reklamowej
 • • reklamodawcy uzyskają także dostęp do raportów shopper marketingowych generowanych dla kategorii, których dany reklamodawca jest partnerem
 
 •  

Rejestracja

Rejestracja w systemie Asystent Zakupowy skierowana jest do sklepów internetowych.  Po zarejestrowaniu sklep zyskuje dostęp do następujących funkcjonalności systemu:

Widget – jest to usługa umożliwiająca umieszczenie Asystenta Zakupowego na dowolnej stronie internetowej, dzięki czemu sklep może lepiej dostosować ofertę do zapotrzebowania klientów.
Dany sklep internetowy w ramach swojego konta w serwisie może zarządzać widgetami: wskazać producentów, których produkty będą uwzględniane przy końcowej rekomendacji dla użytkownika oraz dostosowywać jego layout graficzny, tak aby uwzględnić identyfikacje wizualna danego sklepu.

Zapytania ofertowe – użytkownicy Asystenta Zakupowego mogą wysyłać indywidualne zapytania ofertowe dotyczące wybranego produktu wskazanego przez wirtualnego Asystenta..
Oferty kierowane są do sklepów zarejestrowanych w serwisie w zakresie asortymentu, który jest określany podczas rejestracji. Sklep zyskuje możliwość wysłania oferty bezpośrednio do klienta.

Raporty – każdy ze sklepów zarejestrowanych w serwisie zyskuje dostęp do raportów dotyczących zachowań użytkowników korzystających z widgetu. Narzędzia analityczne dostępne w systemie pozwalają lepiej poznać potrzeby klientów i zwiększyć skuteczność działań sprzedażowych. Rodzaje raportów:

 • Wybierane kategorie – obrazuje którym działem asortymentu sklepu użytkownicy są szczególnie zainteresowani.
 • Wyświetlane produkty – zawiera wykaz produktów które zostały wyświetlane użytkownikom po przeprowadzeniu rozmowy z Asystentem.
 • Udzielane odpowiedzi – daje możliwość prześledzenia jakie cechy produktów są ważne dla konsumentów.

Aktualizacja danych – w każdym momencie sklep może aktualizować dane podane podczas rejestracji oraz zmieniać informacje o posiadanym asortymencie.

 •  

Etapy rejestracji

Dane podstawowe – uzupełniane są podstawowe dane kontaktowe sklepu.
Kategorie – wybór kategorii Asystenta Zakupowego, które są dostępne w asortymencie danego sklepu.
Producenci – wybór producentów, których produkty sklep posiada w swojej ofercie.
Płatność – wybór abonamentu i płatność.
Podsumowanie – podsumowanie wprowadzonych danych.

 •  

OGÓLNE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO USŁUGI Asystent Zakupowy

§I.
Postanowienia ogólne.

 • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przystąpienia do usługi Asystent Zakupowy, świadczonej przez Portal C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 nr 82, 90 – 223 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403768, NIP 7252056334, Regon 101325296 za pośrednictwem strony internetowej www.asystenzakupowy.pl.
 • Niniejsze Ogólne warunki skierowane są do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, w tym prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • W dalszej części Ogólnych warunków przedsiębiorcy przystępujący do usługi Asystent Zakupowy zwani są Sklepem Internetowym.

§II.
Zasady działania Asystenta Zakupowego.

 • Asystent Zakupowy stanowi usługę dostępną za pośrednictwem strony internetowej www.asystentzakupowy.pl, polegającą na uzyskaniu przez użytkownika strony internetowej będącego osobą fizyczną lub prawną, indywidualnej oferty zakupu produktu/ów spośród dostępnych w sklepach internetowych, które przystąpiły do usługi Asystent Zakupowy, na podstawie parametrów produktu podanych przez użytkownika, w formie odpowiedzi na pytania zadawane przez aktywny formularz.
 • Produkty z podziałem na kategorie i nazwy producentów umieszczane są w Asystencie Zakupowym centralnie przez administratora strony internetowej www.asystentzakupowy.pl w oparciu o analizę produktów dostępnych na rynku. Asystent Zakupów aktualizuje kategorie produktów wraz z nazwami producentów w oparciu zmiany produktów dostępnych na rynku.
 • Produktów zamieszczone w Asystencie Zakupowym dostępne będą dla użytkowników, w ten sposób, że użytkownik Asystenta Zakupowego udziela odpowiedzi na pytania generowane przez aktywny formularz dostępny na stronie internetowej Asystenta Zakupowego, a następnie wyświetlane są produkty spełniające parametry podane przez Użytkownika. Wyświetlane są wyłącznie wyselekcjonowane produkty bez wskazania sklepu/ów internetowych, które mają w swojej ofercie te produkty.
 • Użytkownik ma możliwość złożenia do Asystenta Zakupowego, zapytania o indywidualną ofertę sprzedaży danego produktu, korzystając z dostępnego na stronie www.asystentzakupowy.pl formularza i podając swój adres e-mail.
 • Asystent Zakupowy przesyła automatycznie złożone przez użytkownika zapytanie i indywidualną ofertę do Sklepów Internetowych, które przystępując do Asystenta Zakupowego wskazały, iż oferują produkt danej kategorii i danego producenta.
 • Sklep Internetowy w terminie 48 godzin od momentu przesłania do niego zapytania, przesyła do Asystenta Zakupowego przygotowaną przez siebie indywidualną ofertę stanowiącą odpowiedź na dane indywidualne zapytanie.
 • Asystent Zakupowy, automatycznie po otrzymaniu od Sklepu Internetowego indywidualnej oferty, przesyła ją wraz z ewentualnymi innymi ofertami przygotowanymi przez inne sklepy internetowe, na adres e-mail podany przez użytkownika.
 • Przesłana przez Sklep Internetowy indywidualna oferta kierowana jest wyłącznie do użytkownika w odpowiedzi na zapytanie, według którego została przygotowana i nie zostaje udostępniona innym użytkownikom korzystającym z Asystenta Zakupowego.
 • Każda indywidualna oferta otrzymuje odrębny identyfikator w postaci szeregu cyfr i znaków, który będzie wykorzystywany również przez Sklep Internetowy na etapie sprzedaży produktu użytkownikowi.
 • Nieprzesłanie do Asystenta Zakupowego indywidualnej oferty bądź przesłanie jej po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 6 oznacza że Użytkownik nie otrzyma od Sklepu Internetowego żadnej oferty na dane zapytanie.

§III.
Warunki przystąpienia do usługi Asystent Zakupowy.

 • Asystent Zakupowy obowiązany jest zarejestrować swoje konto na stronie internetowej www.asystenzakupowy.pl. Za pośrednictwem konta dokonywane będą operacje związane z uczestnictwem Sklepu Internetowego w Asystencie Zakupowym.
 • Sklepowi Internetowemu udostępniony jest aktywny formularz zawierający wykaz kategorii produktów wraz z nazwami producentów produktów, które dostępne będą dla użytkowników Asystenta Zakupowego.
 • Sklep Internetowy zaznacza w aktywnym formularzu kategorie produktów wraz z nazwami producentów, które chce udostępniać użytkownikom za pośrednictwem Asystenta Zakupowego.
 • Wskazane przez Sklep Internetowy kategorie produktów wraz z nazwami producentów są podstawą do wysyłania przez Asystenta Zakupowego zapytań o indywidualną ofertę, o których mowa w ust. II pkt. 5 Ogólnych warunków.
 • Sklep Internetowy może w każdym czasie dokonywać zmian kategorii produktów wraz z nazwami producentów, o których mowa w pkt.

§IV.
Zasady zakupu produktów.

 • W przypadku zaakceptowania przez użytkownika przygotowanej przez Sklep Internetowy i przesłanej za pośrednictwem Asystenta Zakupowego indywidualnej oferty oraz zamiaru dokonania zakupu produktu użytkownik, korzysta z odnośnika bezpośrednio do strony Sklepu Internetowego, zawierającej informacje o sposobie finalizacji transakcji. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego bez udziału Asystenta Zakupów.
 • Stronami umowy sprzedaży produktu są osoba fizyczna lub prawna, dla której przygotowana została indywidualna oferta oraz Sklep Internetowy. Warunki i zasady sprzedaży produktu określane są bezpośrednio przez Sklep Internetowy, o czym Sklep Internetowy informuje użytkownika, w tym na swojej stronie internetowej. Asystent Zakupowy nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
 • Użytkownik, w kontakcie ze Sklepem Internetowym, wykorzystuje nadany indywidualnej ofercie identyfikator, a wszelkie dane osobowe niezbędne do dokonania zakupu podawane są przez Użytkownika, wyłącznie bezpośrednio do Sklepu Internetowego.
 • Świadczący usługę Asystent Zakupowy nie odpowiada:
  • za treść ofert produktów przygotowanych i zamieszczonych bezpośrednio przez Sklep Internetowe oraz za ich dostępność,
  • za realizację dostawy produktu, w związku z indywidualna ofertą i zamówieniem złożonym przez użytkownika bezpośrednio w Sklepie Internetowym,
  • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z produktem i transakcją sprzedaży,
  • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklep Internetowy,
  • za jakość, bezpieczeństwo, legalność produktów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przygotowanych przez Sklepy Internetowe.
 • Reklamacje dotyczące jakości lub wad towaru/ów zakupionych w Sklepie Internetowym, jak również z tytułu nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym także dostawy towaru, w przypadku zgłoszenia do Asystenta Zakupowego kierowane będą bezpośrednio do Sklepu Internetowego. Bezpośrednio do Sklepu Internetowego kierowane będą ewentualne roszczenia w zakresie gwarancji i serwisu towarów.

§V.
Opłaty za Asystenta Zakupowego.

 • Usługa Asystenta Zakupowego dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.asystentzakupowy.pl jest bezpłatna dla użytkowników, o których mowa w ust. II pkt 1 Ogólnych Warunków.
 • Usługa Asystenta Zakupowego jest odpłatna dla Sklepu Internetowego w formie wykupienia abonamentu na okres 15, 30 lub 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia wykupienia abonamentu.
 • Zapłata za abonamentu stanowi moment przystąpienia Sklepu Internetowego do usługi Asystenta Zakupowego.
 • Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania określa Cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków.
 • Zapłata za wykupowany jak i przedłużany abonament odbywa się na stronie www.asystentzakupowy.pl za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.
 • Na dokonane wpłaty wystawiana jest faktura VAT.

§VI.
Warunki techniczne.

 • Warunkiem technicznym korzystania przez Sklep Internetowy z Asystenta Zakupowego jest posiadanie dostępu do internetu i adresu e-mail.
 • Asystent Zakupowy zobowiązuje się do zapewnienie nieprzerwanej działalności strony internetowej www.asystentzakupowy.pl.
 • Asystent Zakupowy zastrzega możliwość zawieszenia lub przerwania działalności strony internetowej lub usługi jedynie ze względów technicznych. O koniecznych i planowanych przerwach technicznych użytkownicy, o których mowa w ust. II pkt 1 oraz Sklep Internetowy są informowani na stronie internetowej www.asystentzakupowy.pl, a Asystent Zakupowy zapewnia, że celem zminimalizowania ich skutków przerwy występowały będą w godzinach nocnych.
 • W przypadku wystąpienia awarii technicznej Asystent Zakupowy dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.
 • Asystent Zakupowy nie ponosi odpowiedzialności za awarie, błędy lub niemożliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności systemu z powodu niewłaściwego sprzętu wykorzystywanego przez Sklep Internetowy.

§VII.
Rezygnacja z usługi i postępowanie reklamacyjne.

 • Sklep Internetowy może w każdym czasie, po wykupieniu abonamentu zrezygnować z usługi Asystenta Zakupowego i w tym celu obowiązany jest do złożenia oświadczenia rezygnacji za pośrednictwem swojego konta.
 • Asystentowi Zakupowemu przysługuje uprawnienie do natychmiastowego odstąpienia do świadczenia na rzecz Sklepu Internetowego usługi w przypadku nie przestrzegania przez Sklep Internetowy postanowień Ogólnych Warunków.
 • Sklep Internetowy ma możliwość zgłaszania reklamacji w zakresie usługi Asystenta Zakupowego, uregulowanej w niniejszych Ogólnych Warunkach, za pośrednictwem portalu www.asystentzakupowy.pl
 • Reklamację zgłaszać można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres …kontakt@asystentzakupowy.pl wskazując dane Sklepu Internetowego zgłaszającego reklamację i opisując zwięźle zdarzenie będące przyczyną reklamacji.
 • Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przesłana zostanie na adres e-mail Sklepu Internetowego.

§VIII.
Postanowienia końcowe.

 • Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.asystentzakupowy.pl.
 • Świadczący usługi Asystent Zakupowy zastrzega możliwość zmian Ogólnych Warunków, o czym Sklep Internetowy zostanie poinformowany poprzez umieszczenie zmian na stronie www.asystentzakupowy.pl, z zachowaniem terminu 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu do dnia wejścia w życie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązuje w tym przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 •  

Cennik

  ZASADY POBIERANIA OPŁATY
Dostęp do modułu ofert, modułów wirtualnego doradcy w formie widgetów oraz modułu analitycznego Szybki przelew internetowy pozwala na natychmiastowy dostęp do usługi po dokonaniu płatności. 50 zł netto/ m-c
500 zł netto/ rok
po 28.02.2014 r. średnia cena partnerstwa dla kategorii płatna standardowym przelewem bez prowizji 100 zł netto/m-c za kategorie
 
 
 •  
Znajdź nas na facebooku